< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Saturday, November 22, 2003

ثمره ربع قرن سلطنت روحانيون بر ايران.
هنگامى كه انقلاب شد مردم آنچنان از سلطنت بيزار و به روحانيت خوشبين بودند كه بى هيچ مقاومت قابل توجهى حكومت روحانيون را پذيرفتند بى آنكه توجه كنند تنها تفاوت شيوه حكومتى آنان با شاه در غير موروثى بودن سلطان است. نام شاه تغيير يافت ولى اختيارات مشروطه شاه پهلوى به اختيارات مطلقه روحانيون تبديل شد چيزى كه يكصد سال پيش براى شاهان قاجار وجود داشت و مشروطه آن را به طور رسمى از آنان گرفت . مردم بر عليه شاه قيام كردند چون نخواست قبول كند كه ديگر نبايد قدرت مطلقه داشته باشد. شاه گريان براى هميشه به خواست مردمى كه او را نمىخواستند از مملكت خارج شد و مردم با اميد فراوان به آزادى و عدالت حكومت مدعيان آزادى و عدالت على را پذيرفتند ولى اينك بعد ربع قرن ثمره حكومت روحانيون مواردى از قبيل زير بوده است:
استبداد مطلقه و نفى هر نوع آزادى بيان و عقيده كه در چارچوب عقايد آنان نباشد.
نفى راى مردم و تزئينى دانستن آن و فرمايشى شدن انتخابات.
فقر بيش از نيمى از مردم ايران. ( خط فقر مطلق در ايران طبق اظهار نظر برخى از مقامات چهارصد هزار تومان درآمد ماهيانه است بنگريد چند درصد مردم داراى اين ميزان در آمدند )
ثروت هاى نجومى روحانيون و بازاريان مريد آنان طبق آمار فقط خاندان هاشمى بيش از 48 ميليارد دلار ثروت اندوخته اند كه قطعا ارث پدرى آنان نيست. در حالى كه مردم با فقر رو به تزايدى روبرو هستند فائزه خانم در كانادا در هر ساخت شهرك است و آقا مهدى و ياسر و محسن در تمامى معاملات كلان در كشور نقش اول را بازى مىكنند.
مقام اول در مصرف مواد مخدر در جهان.
مقام اول در تصادفات جاده اى در جهان.
مقام اول در فرار مغزها در بين 90 كشور در حال توسعه.
گريزانى مفرط جوانان از دين بر خلاف تمام كشورهاى مسلمان.
بيكارى بيش از 30% نيروى كار در ايران كه بسيارى تحصيلات عاليه دارند اين رقم در آمارهاى رسمى حدود 14 درصد است.
افزايش طلاق و كاهش ازدواج به دليل تنگدستى.
افزايش فحشا به نحو بى سابقه به گونه اى كه طبق آمار بهزيستى بيش از 300 هزار نفر از زنان به خودفروشى روى آورده اند كه نشان دهنده فقر و فحشاست.
صدور دختران ايرانى به دوبى و ديگر كشورها به مبلغ 100 هزار دلار براى فحشا توسط آقازاده ها به اين دختران بخت برگشته توسط يك هنرپيشه زن فاسد زمان شاه آداب دلبرى و هماغوشى با مردان تعليم داده مىشود. شيخ نشين هاى هوس بازى كه مثل سگ از ايران مىترسيدند حال تن نحيف دختركانى را تصاحب مىكنند كه از فقر فريب دلالان محبت وابسته به آقازاده ها را خورده اند. چه خفتى از اين بالاتر. حتما چون خمس درآمد حاصله از تجارت زنان را به عنوان وجوهات شرعى مىپردازند اين پول ديگر حلال است!
نقض بىرويه ابتدائى ترين حقوق شهروندى.
افزايش بى سابقه ناامنى و جنايت.
افزايش بى سابقه فرار دختران از خانواده ها.
افزايش بى سابقه فساد ادارى و مالى و اختلاس در ادارات دولتى.
خسارت 1000 ميليارد دلارى بنا به اظهارات هاشمى رفسنجانى در جنگى كه به علت بلندپروازى روحانيون ادامه يافت.
خروج بيش از 1500 ميليارد دلار ثروت ايرانيان از ايران به دليل سياستهاى غلط روحانيون حاكم . بنا بر آمار منتشره فقط ميزان ثروت ايرانيان ميلياردر در آمريكا به بيش از 1000 ميليارد دلار مىرسد.
به هدر رفتن بيش از دو برابر مبالغ بالا در اثر سو مديريت عوامل منتصب مقامات مطلقه بر ارگانهاى اقتصادى.
سلطه عراقى ها بر تمام اركان حكومت و مقامات انتصابى.
خطر جدى تجزيه ايران.
و......
به راستى كدام زلزله خانمان برانداز و كدام بلاى آسمانى مىتوانست اينهمه به ايران صدمه بزند . اى كورش در قبر بلرز كه مملكتى كه بنيان گذاشتى رو به فروپاشى و ويرانى است. اى كورش آسوده نخواب كه روحانيون بيدارند و ميراث جاويدان ترا به باد فنا مىدهند.
خدايا ايران را نجات بده جز تو فريادرسى نمىشناسم.


Tuesday, November 04, 2003

بايد شخص رهبر پروتكل را امضا كند
به مجلس توصيه مىكنم براى در امان ماندن از اتهامات ناشى از امضاى پروتكل الحاقى همه چيز را به رهبر فرزانه بسپارد و تنها پروتكل را با امضاى وى معتبر بداند. چون در اينصورت ديگر جناح راست نمىتواند امضاى پروتكل اللحاقى آن هم به خفت بارترين شكل و به دستور سه وزير امور خارجه اروپائى را به مجلسى نسبت دهد كه از همان آغاز با سازش پشت پرده با غرب براى ادامه سلطنت مطلقه مخالف بود.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me