< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Tuesday, December 30, 2003

امتحانى براى حكومت سلطنت فقيه
زلزله تاثر برانگيز بم ، بم را كاملا ويران كرد و هزاران نفر از هموطنان ما به خاك سياه نشسته اند تمامى مسئولين از رهبر تا رئيس جمهور و وزرا و رئيس مجمع تشخيص آن را فاجعه خواندند اما آنچه مىتواند نشان دهد مقامات جمهورى اسلامى واقعا در اظهارات خود صادقند تنها عمل آنان است رهبر معظم ماهانه جند ميليارد كمك به مراجع حكومتى قم مىكند تا براى خود مقلدينى جور كنند و دعاگوىايشان باشند و تقريبا از تمام درآمدها سهمى به حساب دفتر معظم له واريز مىگردد پس ايشان بايد رقمى در خور و در حد چند ده ميليارد به بم كمك كنند هاشمى رفسنجانى داراى ثروتى حدود 48 ميليارد دلار است پس يك ميليارد حداقل كمك ايشان مىتواند باشد وزرا و رئيس محترم جمهور هم حداقل مىتوانند در صدى از ثروت خود را به بازسازى بم اختصاص دهند ضمن آنكه قرار است جشنهاى ربع قرن جمهورى اسلامىدر ماه آينده برگزار گردد اگر حاكميت واقعا مىخواهد ثابت كند مردمى است مىتواند هزينه اين جشنها كه بى شباهت به جشنهاى 2500 ساله نيست را به بازسازى بم اختصاص دهد مطمئن باشند كه اثرى بيش از جشنها برايشان دارد در مرحله حرف همدردى آسان است مقامات جمهورى اسلامى در عمل بايد ثابت كنند به فكر مردم خويش هستند مردمى كه به شدت به عملكرد آنها مشكوك و معترضند. اين امتحانى است در سر راه مسئولين اما آيا از آن سربلند بيرون مىآيند.


Sunday, December 14, 2003

درسى براى تمام ديكتاتورها
شادى مردم عراق از دستگيرى ديكتاتور سابق عراق آنچه را در اذهان تداعى مىكرد اين بود كه ديكتاتورها عاقبت به خير نمىشوند تصاوير تحقير آميز صدام در حال معاينه شدن توسط يك پزشك آمريكائى درس عبرتى بود براى مردى كه 35 سال ملتش را تحقير كرد انگار نه انگار كه همين يك سال پيش بود كه او راى 100% از مردمش گرفت و خود را منتخب مردمى مىدانست كه امروز در خيابانها براى دستگيريش پايكوبى مىكردند. اما آنها كه راى مردم را زينت مىدانند و خود را منتخب ملت ، انديشيده اند كه اگر بساطشان از ايران جمع شود مردم ايران برايشان چه خواهند كرد. آقايان اگر جرات داريد و خود را منتخب مردم مىدانيد حداقل در يك رفراندوم حتى تحت نظر ملوكانه تان ببينيد مردم در برابر آرى يا نه به شما حتى يك راى ده درصدى به شما خواهند داد يا نه. آنگاه تصور كنيد كه مردم عراق با آن سطح اندك آگاهى در دستگيرى آن صددرصدى چه كردند كه مردم آگاه ايران با شما طايفه ده درصدى چه كنند. آينده خود را در حال عراق ببينيد.فدائيان صدام مجسمه او را پائين نكشيدند ولى مطمئن باشيد همين بدنه بسيج و سپاه تمام مظاهر وجودى شما را از بين مىبرند.

دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me