< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Thursday, August 14, 2003

از علل مشكلات ايران در زمان قاجاريه يكى را اين عنوان كرده اند كه شاهان قاجار حداكثر اطلاعاتشان در حد رئيس يك ايل بوده و قادر به درك قضايا و مسائل روز نبوده اند حال عده اى روزه خوان با اطلاعاتى در حد روزه خوان يك ايل زمام امور مملكت را بدست گرفته اند و با مطلقه اعلام كردن تصميماتشان و محور دانستن خواستهاى خود مىخواهند در قرن 21 و پيشرفتهاى شگرف علمى مملكتى را اداره كنند كه حتى بيكارانش داراى تحصيلات عاليه اند زمانى كه مردم عموما بيسواد بودند اين روزه خوانان با خواندن يكى دو كتاب ساده از قبيل جامع المقدمات و حداكثر شرح لمعه در عرض 6 تا 10 سال خود را عالم مىناميدند حالا هم ابلهانه مىانديشند هنوز عالم محسوب مىشوند در حالى كه يك فرد ليسانسيه براى گذراندن 140 واحد درسى حداقل مجبور است 60 تا 70 كتاب بخواند . حالا هم ادعايشان را بالا برده و مىگويند قيم مردم هستند و مىتوانند به جاى مردم برايشان تصميم بگيرند. يكى هم نيست كه بگويد تنها هنر شما بريدن چند باره سر امام حسين ( ع ) براى كسب پول است و براى گرياندن مردم از قاطى كردن خرافات در همين حكايت هم ابائى نداريد و اگر يزيد دست به آن جنايت نزده بود شما همين هنر را هم نداشتيد . امروز مردم را به گريه واداشته ايد اما نه بر سر حكايت عاشورا بلكه بر سر اوضاع نابسمان مملكتى كه با 25 سال سلطنتتان به وضعيتى دچار شده كه احتمال تجزيه يا حمله خارجى به آن هم بسيار قوى است. ديگر مردم به حكايت عاشورا نمىگريند نه به اين خاطر كه امام حسين را قبول ندارند بلكه به اين خاطر كه شنيدن مرثيه حسين ( ع ) از زبان يزيد خنده آور است آنهم هنگامى كه به دستور شما حسين حسين گويان دانشجويان را از طبقه سوم خوابگاهشان به زمين پرتاب مىكنند و شما آنان را خواص خود مىناميد عاشوراى امروز اوضاع مملكت است مگر نه اينكه پيام عاشوراى حسين مقاومت در برابر ظلمى است كه به نام خلافت اسلامى بر مردمان مىرفت.


Tuesday, August 12, 2003

با اطلاعات يك روزه خوان مىخواهند مملكتى را اداره كنند كه بيكارانش هم تحصيل كرده اند.

از علل مشكلات ايران در زمان قاجاريه يكى را اين عنوان كرده اند كه شاهان قاجار حداكثر اطلاعاتشان در حد رئيس يدوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me