< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Monday, September 15, 2003

تنها راه برون رفت از تبعات قطعنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى

قطعنامه آژانس انرژى اتمى مىتواند تبعاتى در حد صدور قطعنامه در سازمان ملل متحد را براى ايران داشته باشد كه خود مىتواند مجوزى براى حمله به ايران از سوى آمريكا باشد. پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامه هم براى ايران بسيار گران تمام خواهد شد. به نظر من تنها راه حل اين مشكل رچوع به آراى عمومى است اما رجوع به آرا عمومى در حالى كه مردم ديگر حاضر به حضور در هيچ انتخاباتى نيستند نيز خود نتيجه عكس دارد چون مردم مىدانند رژيم از آن به عنوان سند مشروعيت سواستفاده خواهد كرد. پس چه بايد كرد؟ به نظر من تنها راه حل برگزارى همزمان رفراندم در مورد قطعنامه و همچنين سرنوشت جمهورى اسلامى و اصل غير منطقى و تبعيض آميز ولايت فقيه و روشن شدن تكليف نهادهاى غير منتخب است كه مىتواند مردم را به پاى صندوق راى بكشاند ولى آيا ديكتاتورها حاضرند منافع ملى را به منافع خود ترجيح دهند جواب روشن است . ايران در زير يوغ رژيمى كه تنها راى 12% مردم را دارد در حال خرد شدن و نابودى است سرزمينى كه در برابر 5 بار اشغال بيگانه مقاومت كرده مىرود كه به خاطر خودبزرگ بينى كسانى كه خود را به دروغ نماينده خدا معرفى مىكنند دچار گسيختگى گردد. تنها بايد از خدا كمك خواست كه معجزه اى ايران را نجات دهد.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me