< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Tuesday, October 21, 2003

آقاى خاتمى شما چرا ؟
واكنش مقامات سلطنت مطلقه فقيه به جايزه صلح خانم شيرين عبادى بسيار جالب بود نمايندگان و تنى چند از اصلاح طلبان اين خبر را تبريك گفتند ولى طرفداران استبداد مطلقه تا آنجا پيش رفتند كه آنرا ننگ دانستند. هر چند ار امثال بادامچيان و عسكر اولادى چز اين انتظار نمىرفت ولى واكنش سرد خاتمى تازگى داشت و به نوعى ايشان را تلخكام نشان مىداد ولى چرا ؟
آقاى خاتمى از همان آغاز دوره به جاى كمك گرفتن از مردم سعى داشت حكومت را راضى نگهدارد تا بر مردم خنجر نكشد و در اين راه متاسفانه آنقدر پيش رفت كه از خود چهره فردى منفعل را نشان داد طبيعى بود كه با ادامه اين روند ايشان حمايت و اعتماد مردم را از دست بدهد حال ايشان از دو سو رانده شده استبداد حاكم از او دلخوشى ندارد چون او با ديكتاتورى مطلقه مخالف است و حكومت او را خودى نمىداند و اتفاقا با حماقت تمام مىانديشد كه او عامل جنبش آزاديخواهى ايران است در حالى كه او فقط زاده اين جنبش بود زاده اى كه تمام فرصتها را از دست داده و مردم هم به دليل انفعال او از وى روگردان شده اند . او در اوج نا اميدى به جاى رو كردن به مردم از اينكه روند تحولات آزاديخواهى مردم ديگر از دست او و اصلاح طلبان خارج شده خشمگين است و متاسفانه با كمال ساده لوحى به نوعى اصلاح طلبان به قول خودش تند رو نظير همين خانم عبادى را مسئول اين امر مى داند و فكر مىكند كه اين ناميدى مردم از او مملكت را دربست در اختيار استبداد مىگذارد و باعث مىشود كه استبداد مملكت را به سوى روياروئى با مردم يا حمله نظامى آمريكا سوق دهد. ولى آيا ايشان انديشيده اند كه اگر آن روز كه راى مردم استبداد را آنچنان گيج و نااميد كرده بود كه نمىدانست چه كند و خود را نابود شده و منزوى حس مىكرد آنگونه دو زانو و دست به سينه به او اطمينان نمى داد كه قصدش روياروئى با او نيست و فرصت فكر كردن را به او نداده بود امروز مردم اينگونه از او نااميد و سرخورده نبودند. اگر او آن روز به مردم تكيه مىكرد امروز ناچار نمىشد كه بر خلاف مردم كه از بردن جايزه صلح نوبل خوشحالند با حالتى منفعلانه حرفهائى بزند كه فقط مردم را از خود دورتر مىكند. آقاى خاتمى در واپسين لحظات حيات سياسى خود به مردم پشت نكنيد مطمئن باشيد استبداد هيچ گاه شما را بابت 2 خرداد نخواهد بخشيد اگر در آنروز همين حمايت نيمبند مردمى را نداشته باشيد با شما همان مىكند كه با آيت اله منتظرى كرد با اين تفاوت كه شما هيچ پشتيبانى نداريد.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me