< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Tuesday, February 17, 2004

شركت در انتخابات فرمايشى خيانت به ملت و خدمت به تثبيت سلطنت مطلقه فقيه است.
حال كه شوراى نگهبان مافيا با رويه اى تندتر از هميشه تمامى كانديداهائى كه كمى مردمى تر محسوب مىشدند رد صلاحيت كرده و پس از تحصن نمايندگانى كه هنوز به ياد داشتند كه نماينده مردمند نه نوكر سلطنت مطلقه و فرو افتادن پرده مكر و تزوير و چهره واقعى آنچه مزورانه مردمسالارى دينى مىخوانندش و در واقع استبداد در زير لواى دين خوارج زمان است ديگر شكى نيست كه نمايندگان مجلس هفتم توسط مافيا از پيش تعيين شده اند و انتخابات آنچنان فرمايشى است كه اعليحضرت براى آنكه آبروريزى نشود به تمامى رسانه ها دستور داده به هر شكل 40 ميليون راى از صندوق در آورده شود پس چرا بايد مردم با شركت در انتخابات استبداد را تحكيم كنند به قول مرحوم مدرس بگذاريد حداقل به دست خودمان نابود نشويم. عدم شركت در اتنخابات مشروعيت آنان كه بر صدر نشسته و از سفره كرم بيت المال ارتزاق مىكنند و راى مردم را زينتى و مشورتى مىدانند زير سوال مىبرد. بگذاريد جهانيان بدانند كه مردم ايران چه مىخواهد و چه نمىخواهد حال كه نمىخواهد فرياد مردمش ( ببخشيد او مردمى ندارد كه دير زمانى با مليت ايرانى بيگانه است ) را بشنود بگذاريد سيلى جامعه بين الملل گوش سنگينش را هشيار كند او جز به زور خارجى به چيزى تمكين نمىكند همانگونه كه سه وزير اروپائى او را به سبك شاهان قاجار مجبور به امضاى پروتكل الحاقى كردند پروتكلى كه ماه قبل آن را حرام مىدانست و ماه بعد خنثى كردن توطئه دشمن. دير نخواهد بود كه محمد على شاه با خوارى از ايران رانده شود ولى هشيار باشيد كه استبدادى ديگر جانشينش نشود. آقاى خاتمى حال كه جرات استعفا ندارى مواظب باش كه مافيا تعداد آرا را دستكارى نكند اميدوارم كه روز 2 اسفند حكم حكومتى مبنى بر ضرب آرا در مضربى از يك عدد صحيح بدست حضرتعالى نرسد و اگر رسيد بدان تمكين نكنى.


Wednesday, February 04, 2004

نتايج محرمانه ديدار رهبر و سران جناح موتلفه با واعظ طبسى در مشهد
رهبر در پى تحصن نمايندگان و تحريم انتخابات طبق معمول راهى مشهد شد تا پس از رايزنى خود با رفسنجانى در تهران با واعظ طبسى نيز مشورت كند جالب اينجاست كه اين رهبر است كه هر بار براى ديدار با اين مشاور خود به مشهد سفر مىكند و واعظ طبسى خود كمتر به ديدار رهبر مىرود و اين نشان دهنده قدرت بلامنازع واعظ طبسى مىباشد واعظ طبسى و هاشمى رفسنجانى دو نفرى بودند كه در پى مرگ آيت اله خمينى تاج ولايت را به خامنه اى هديه كردند و به همين دليل در برابر هيچ مرجعى پاسخگو نيستند. كه نمونه آن در تبرئه پسر واعظ طبسى در پرونده فساد مالى و عدم پيگرد قانونى جرائم اقتصادى آشكار فرزندان و بستگان هاشمى در پرونده هاى و گزارشات پياپى وزارت اطلاعات و ديگر ارگانها به ايشان مىباشد.
در پى اين ديدار كه بعضى از سران جناح راست نيز بدان فراخوانده شدند بنا به شواهد و قرائن و گزارشات رسيده توافقات زير صورت گرفته است.
اول آنكه در آخرين روزهاى قبل انتخابات صلاحيت برخى از سران اصلاح طلب با ميانجيگرى رهبر تائيد شود تا اتهام غير رقابتى بودن انتخابات كه همگان مىدانند زير سوال رود. طبق اين تصميم گيرى نتيجه اين انتخابات با توجه به عدم حضور مردم در انتخابات و عدم فرصت تبليغات براى به پاى صندوق كشاندن مردم به نفع جناح راست و رهبر خواهد بود و اين تائيد صلاحيتها خطرى را متوجه جناح راست نمىكند.
براى جلوگيرى از بحران مشروعيت ناشى از عدم شركت مردم در انتخابات علاوه بر تبليغات همه جانبه در صدا و سيما و القاى اين معنا كه بحران در حال حل مىباشد رقم قابل توجهى صرف خريد آراى كسانى شود كه به دليل مشكلات مالى تحت پوشش كميته امداد مىباشند و در اين زمينه به نوعى از عامل روانى تبعات اقتصادى قطع كمكهاى كمىته به آنان استفاده گردد.
سوم آنكه اگر اصلاح طلبان به سياست تحريم پس از اين تائيد صلاحيت ادامه دهند برخورد قضائى با آنان پس از انجام انتخابات صورت گيرد و از آنان زهر چشم گرفته شود همچنين تعدادى از روزنامه هاى اصلاح طلبان بسته گردد.
چهارم آنكه در صورت عدم انجام انتخابات در موعد قانونى توسط وزارت كشور در زير لواى بسيج و به نام كميته مردمى انجام انتخابات به بسيج سپرده شود و در سخنرانى سران جناح راست تعويق انتخابات خيانت خوانده شود.
پنجم آنكه در صورت ادامه تحصن ها اگر امكان مصالحه فردى وجود داشته باشد با دادن امتيازاتى مالى و پست به توافقى دست يابند و در غير اينصورت پس از خريدن عده اى با بقيه برخورد تند قضائى صورت گيرد.
ضمن آنكه تا آنجا كه شنيده ها حاكى از آن است در ديدارى كه با نمايندگان زلماى خليل زاد مشاور بوش رئيس جمهور امريكا صورت گرفته است در قبال عدم دخالت عملى آمريكا در انتخابات فرمايشى ايران متهعد شده است كه در عراق و افغانستان مداخله نكند و قرار است چيزى بيش از اقدامات لفظى و نمايشى صورت نگيرد.
بر مردم و نمايندگان است كه با ادامه تحصن و تحريم و عدم شركت در انتخابات نتايج اين جلسه را بى اعتبار كنند.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me