< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Sunday, March 21, 2004

چهارشنبه سورى !
اولا سال نو بر همه هموطنان مقيم داخل و خارج مباركباد اميدوارم سال نو سال رهائى ايران از چنگ استبداد سياه باشد.
بر اساس يك سنت قديمى از دوران پيش از اسلام برخى از مردم ايران در شب چهارشنبه آخر سال به آتش بازى و شادمانى مىپردازند خوب تا اينجاى كار مشكلى نيست ولى مشكل آنجا ايجاد مىشود كه در هر چهارشنبه سورى با قاطى كردن سنت آتش بازى با وسائل نوينى مانند مواد منفجره و ترقه و هزاران چيز عجيب غريب و خطرناك هر ساله تعداد قابل توجهى از مردم راهى بيمارستان مىشوند و برخى حتى دچار نقص عضو مىگردند ايرانى هاى قديم اگر چنين سنتى داشتند صرفا روشن كردن آتش بود آن هم در فضائى آزاد و به دور از نقاط مسكونى و مواد محترقه اما امروز در دل شهرها و كلان شهرها متاسفانه برخى از نوجوانان دست به استفاده از موادى مىزنند كه ضمن سلب آسايش ديگر مردم باعث ضرر و زيان به خود و ديگران هم مىشوند و متاسفانه چون حكومت ضد مردمى سلطنت مطلقه روحانى نماها هم با اين رسم مخالفت است جوانان ناراضى از استبداد و محدوديتهاى تحميلى براى لجبازى هم كه شده دست به چنين كارهائى مىزنند غافل از آنكه استبداد تنها به اين دليل مخالف چهارشنبه سورى است كه از جمع شدن جوانها به دور هم كه معمولا به نوعى به مراسمى ضد دولتى تبديل مىشود هراس دارد وگرنه از نظر آنها چه بهتر كه جوانان معلول و فاقد قدرت مخالفت با آنان باشند دوستان عزيز حفظ هر سنتى وطن دوستى نيست سنتهائى كه با زمان سازگار نباشد يا انسان را دچار مشكل كند همان بهتر كه نابود شود در ضمن اگر مىخواهيد حتى همين سنت را حفظ كنيد به گونه اى باشد كه باعث آسيب زدن به خودمان نشود اگر نام آن را مبارزه با استبداد مىگذاريد چه فايده دارد وقتى عده اى از جوانان ما در اثر آن عمرى را در معلوليت بگذرانند. اگر روحانيت به مخالفت كوركورانه با سنتهاى ايرانى مىپردازد چرا ما بايد به اطاعت كوركورانه از سنتهائى بپردازيم كه جز زيان حاصلى ندارد . اميدوارم جوانان ايرانى با كمى تعقل ثابت كنند كه مانند حاكمان خود كامه و خشك مغزشان نه با چيزى مخالفت كوركورانه مىكنند و نه با چيزى موافقت كوركورانه . مىدانم كه بخشى از جوانان و هموطنان از سخنم مىرنجند ولى آنچه را معتقدم بيان مىكنم و به هيچ رو قصد تحميل آنرا به ديگران ندارم لازمه دموكراسى احترام به آرا ديگران است.


Saturday, March 20, 2004

پيشنهادى به رهبر معظم
ظاهرا اطرافيان رهبر و موتلفه خود را مطيع مطلق اوامر رهبر مىدانند از ايشان مىخواهم براى امتحان ميزان صحت ادعاى آنها از همه پيروانشان بخواهند كه كل ثروت خود را به حساب بيت معظم بريزند تا صرف امور عام المنفعه شود و پس از آن اگر ايشان صلاح ديدند مستمرى اندكى برايشان وضع شود تا از اين طريق امرار معاش كنند. آنوقت ببينند چند درصد به واقع مطيع ايشانند.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me