< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Tuesday, May 11, 2004

تفاوتها و شباهتهاى روحانيون و شاه : ( منظور روحانيون قدرت پرست حكومتى است نه همه )
شباهتها :

شاه ادعا داشت كه خدا به او ماموريت ويژه داده و تحت حمايت غيبى است روحانيون هم همينگونه اند.
شاه ادعا مىكرد كه مملكت را به دروازه هاى تمدن مىرساند و ايران ژاپن خاورميانه مىشود روحانيون هم دم از ژاپن اسلامى مىزنند. ( بنگريد به سخنان حداد عادل پدر عروس آقا )
شاه هر صداى مخالفى را خفه مىكرد روحانيون هم همينطور . ( بنگريد كه چگونه انتقاد آغاجرى را با حكم اعدام پاسخ دادند يا در برابر فيلم مارمولك چه مىكنند )
شاه از شنيدن نام مصدق هراس داشت روحانيون هم همينطور .
شاه ديكتاتور بود روحانيون هم همينطور.
شاه دست اطرافيانش را براى غارت ثروتهاى كشور آزاد گذاشت روحانيون هم همينطور.
شاه ادعاى مشروعيت مردمى داشت كه هرگز نداشت روحانيون هم همينطور . ( مشروعيت و نفرت مردم را از هجوم آنها براى تماشاى مارمولك ببينيد. )
شاه ساواك داشت روحانيون سازمان اطلاعات موازى.
شاه نصيرى داشت روحانيون هزاران نفر چون فلاحيان ميرحجازى مرتضوى.
شاه عاشق تملق بود روحانيون هم همينطور.
شاه قدرت مطلفه مىخواست روحانيون ولايت مطلقه .
شاه انتخابات فرمايشى برگزار مىكرد روحانيون هم همينطور ( 200 نماينده مجلس هفتم از پيش تعيين شده بودند )
شاه دربار داشت روحانيون بيت .
شاه دير صداى انقلاب مردم را شنيد روحانيون هم تاكنون نشان داده اند كه چنينند.
شاه از پول مردم ارتزاق مىكرد روحانيون هم همينطور.
شاه عاشق زن بازى بود روحانيون هم همينطور.
شاه قوه قضائيه تحت امر مىخواست روحانيون هم همينطور.
شباهتها ادامه دارد.
تفاوتها :
شاه وطن پرست بود ولى روحانيون كوچكترين تعلق خاطرى به ايران ندارند . ( بنگريد به اظهارات مصباح درباره هشت سال جنگ ايران و عراق و اقدامات خزعلى شاهرودى و ..... )
شاه وقتى ديد ملت او را نمىخواهد رفت و ملايان به قيمت كشتار چند صد هزار نفرى هم حاضر به ترك قدرت نيستند.


Sunday, May 02, 2004

ديگر چه بهانه اى داريد؟
با برگزارى انتصابات مجلس هفتم و تشكيل آن تقريبا هيچ اهرمى در دست اصلاح طلبان نيست و ظاهرا آقاى خاتمى هم بناى آن را ندارد كه با محافظه كاران درگير باشد و خود را دربست در اختيار ولى فقيه قرار داده تا شايد از عذاب ولى فقيه در امان بماند و تهديدات عليه خانواده اش به اجرا در نيايد ( به او گفته اند اگر آنچه مىخواهيم اجرا نشود بر سر دختر و همسرت آن خواهد آمد كه بر سر همسر سعيد جان امامى و عزيز دردانه اسبق آمد ) محافظه كاران ديگر مىخواهند چه بهانه اى براى وضعيت نابسامان مملكت داشته باشند بى صبرانه منتظريم ژاپن اسلامى آقاى حداد رئيس برگزيده معظم له در ايران ايجاد شود بى صبرانه منتظريم كه فقيرى در ايران نباشد بى صبرانه منتظريم ادعاهاى اول انقلاب و سهم ملت از نفت به آنان پرداخت شود بى صبرانه منتظريم مجلس آباد گران در پايان دوره خود ايران را آباد كند بى صبرانه منتظريم حكومت ولائى ثابت كند بهترين حكومت دنياست بى صبرانه منظريم بى صبرانه منتظريم بساط اعتياد از كشور بركنده شود بى صبرانه منتظريم در ژاپن اسلامى آقاى حداد زنى از فرط فقر به خودفروشى نپردازد بى صبرانه منتظريم بساط فحشا از كشور جمع شود بى صبرانه منتظريم حكومت عدل على برقرار شود بى صبرانه منتظريم كشور از درآمد نفت بى نياز گردد بى صبرانه منتظريم مسئولان مملكت در سال پاسخگوئى پاسخ دهند كه ثروت خود را از كجا آورده اند تا هر آنكه غش دارد رسوا گردد بى صبرانه منتظريم ببينيم آقاى هاشمى و واعظ طبسى و ديگر مسئولان زندگى همسطح مردم دارند بى صبرانه منتظريم ببينيم شمائى كه مدعى داشتن حكومت برگزيده خدا و وراثت پيامبرهستيد چگونه حكومت عدلتان جهانيان را به طمع برقرارى بهشت دنيائى ايران مىاندازد؟ ديگر چه بهانه اى داريد اين گوى و اين ميدان.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me