< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Friday, July 09, 2004

هان ديده عبرت بين از ديده نظر كن هان.
قيافه مفلوك ديكتاتور اسبق عراق مردى كه بيش از سى سال خون مردم را در شيشه كرده بود و هر نفسى را در سينه حبس مى كرد ذليلانه در دادگاه در مقابل قاضى ايستاده بود شايد ديكتاتور هيچگاه تصور نمى كرد روزى مجبور به پاسخگوئى باشد چرا كه تا به ياد داشت ديگران پاسخگوى او بودند. از او بت مى ساختند و در تقرب به وى پيشى مى جستند و با عناوين پر طمطراقى چون قائد ملت عراق و سردار قادسيه و هزاران لقب ديگر وى را خطاب مى كردند. در بندش به دادگاه آوردند آنهم كسى كه مردمى را سالها در بند كرده بود. هيچكدام از تلويزيونهاى كشورهاى منطقه حاضر نشدند بيش از چند لحظه او را در آن حال نشان دهند سيماى سردار ضرغامى تلويزيون دولتى عربستان و ديگر دول مرتجع عرب و غير عرب مانند سوريه و مصر و غيره هيچ كدام نخواستند به ملتشان فلاكت ديكتاتور را نشان دهند به راستى از چه مى ترسند؟
دنياى جديد جائى براى ديكتاتورها ندارد و سرنوشت همه ديكتاتورها يكى است آيا صدام بدون ماموران مى تواند زنده تا در دادگاهش برود و از خشم ملتش در امان باشد همان ملتى كه 2 سال پيش راى صددرصدى شان خنده جهانيان را باعث شد و ديكتاتور ابلهش فكر مى كرد انتخابات فرمايشى و پيروزى بلامنازعش او را در نظر جهانيان مردمى نشان خواهد داد آن انتخابات نمايشى آخرين انتخابات او بود. سرنگونى ديكتاتورها دير و زود دارد ولى سوخت و سوز ندارد. تنها راه نجات ديكتاتورها از سرنوشت خفت بارشان مرگ زودتر از خلع از قدرت است اما به راستى سن و سال برخى اين اجازه را مى دهد؟ تاريخ كتابى است كه دائم با تشابه فراوان در تمام سرزمينها يكى يكى تكرار مى شود اما هيچ كس عبرت نمى گيرد. از لوئى شانزدهم گرفته تا شاه ايران همه و همه خيلى دير صداى انقلاب مرمشان را شنيدند لوئى شانزده اعدام شد ولى ناپلئون در قالب انقلاب فرانسه همان راه او را رفت انگار نه انگار كه لوئى شانزده را خودكامگى اش به آن سرنوشت كشاند تا سرانجام به سرنوشتى خفت بار دچار گشت و در سنت هلن درگذشت.
هان ديده عبرت بين از ديده نظر كن هان.
يك چيز مسلم است و آن اينكه صدام آخرين ديكتاتورى نيست كه بدين سرنوشت دچار مى شود. نوبت بعدى نوبت كيست؟دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me