< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Tuesday, October 12, 2004

تنها كمك ممكن آمريكا به ملت ايران

به نظر من ايالات متحده آگر به واقع خواهان دموكراسى در ايران است كه شك بسيار دارم به جاى كليك كردن بر روى مسائلى مانند عراق و انرژى اتمى در شوراى امنيت قطعنامه اى ارائه دهد كه نظام جمهورى اسلامى را وادار به رفراندوم براى نوع حكومت كند هم مشكل خود را حل مى كند هم مشكل ملت ايران ولى مطمئنم كه هيچ كس به اندازه آمريكا از نظام جمهورى اسلامى سود نبرده فروش ميلياردها دلار اسلحه به كشورهاى همسايه ، جذب مغزها و سرمايه هاى چند هزار ميليارد دلارى ايرانيان و توجيه حضور در منطقه حداقل سود آمريكاست آيا ايران دموكراتيك هم اينهمه براى آمريكا سود دارد.
هنوز كار آمريكا با نظام جمهورى اسلامى تمام نشده ايرانى ضعيف در اثر تحريمها با حكومتى كاملا ديكتاتورى و بدون هيچ پشتوانه مردمى و آنگاه منجى شدن و خلاص كردن مردم ايران همانند آنچه در عراق انجام شد برنامه شوم آمريكا براى ايران است اما عده اى ايران را به همانسو هدايت مى كنند كه صدام عراق را، بلندپروازيهاى ديكتاتور مآبانه سخنان گزافه و يا مفت و دلخوش كردن به موشكى با برد 2000 كيلومتر كه مشخص نيست واقعا به هدف اصابت ميكند يا نه و وعده هاى توخالى فرماندهان نظامى و نمايش حضور مردم در ديدار سران با هزينه هاى چند ده ميلياردى از جيب ملت ايران و توهم محبوبيتى كه وجود ندارد سران جمهورى اسلامى را چنان از واقعيتها به دور كرده كه چشم بر واقعيتهاى دنياى امروز بسته اند مى پندارند با معلوماتى در حد سطح حوزه و حداكثر خارج فقه و خواندن دو سه كتاب كه قدمتى بيش از هزار سال دارد مى توانند از هر چيزى سر در بياورند و درباره همه چيز اظهار نظر كنند احسنت متملقان و چاپلوسان هم خود مزيد بر علت است. حاصل بيست و پنج سال حكومت به اين شيوه ايرانى ورشكسته و با خيل بيكاران و جامعه اى نا من و پر از فساد و فحشاست. تنها راه نجات ايران رفراندم است. مردم هم اينك مى دانند كه سر منشا كل اين بلايا از كجاست همانجائى كه بيست و پنج سال پيش پناهگاه خود مى دانستند. اگر واقعا ادعاى مردمى بودن دارند بخت خود را در رفراندوم بيازمايند.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me