< < < < < <<دختر سياستمدار


فرستادن نظرات

آرشيو


Monday, January 31, 2005

سر مقاله اختصاصى نيويورك تايمز براى مقام عظماى ولايت

روزنامه نيويورك تايمز طى مقاله اى كه قطعا همين امشب روى ميز سيد على آقاى رهبر خواهد بود نوشته : " واقعيت آن است كه آمريكا در برابر ايران كارى نمى تواند بكند...... بگذاريد چيزى را در گوش شما بگويم كه ايرانيها نبايد بشنوند ما در شرايط فعلى حتى قادر به حمله به گرانادا نيز نيستيم چه برسد به ايران " ( نقل به مضمون ) قطعا با خواندن اين عبارات مقام عظما غرق در شادى خواهد شد و به درستى شيوه در پيش گرفته خود ( يكدست كردن حكومت به هر قيمت ) مطمئن خواهد شد و آن را نشان هوشمندى خود خواهد دانست او كه مدتهاست عادت كرده هر چه مى گويد دليل صحت آنرا قاضى مرتضوى چند روز بعد طى اعتراف چند عنصر فريب خورده جلوى خود مى بيند آنچنان به شيوه اش در مورد مسائل مطمئن شده كه آنرا بازگشت ناپذير مى داند اما بالاخره در برخى مسائل انسان ترديد مى كند و شيوه حكومت يكدست قطعا يكى از اين مسائل است اما اين يكى براى آمريكائيها حياتى است ، تا حاكميت يكدست و خالى از پشتوانه مردمى نشود به ايران نمى تواند حمله كند چرا كه هنوز خاطره كودتاى 28 مرداد آنان را آزار مى دهد و تا حرفى مى زنند از آن كودتا به عنوان مظهرى براى حمايت از جريانات ضد مردم ياد مى شود تا آنجا كه بيل كلينتون همين چند روز پيش براى دومين بار از اين مسئله به تلخى ياد كرد و از آن عذر خواهى كرد. آمريكا اينك فقط چند ماه با به روى كار امدن دولتى ضد مردمى در ايران فاصله دارد و قطعا نمى خواهد اين فرصت را از دست بدهد ترديد مقام عظما خطر ساز است پس بايد همين امشب مقام عظما در تصميمش راسخ شود تصميمى كه راه را براى هر اقدام آمريكا در برابر حكومتى سركوبگر هموار و هر اقدامى را توجيه مى كند بيخود نيست كه تمام گمانه زنيها براى حمله محدود يا نا محدود به ايران صرفا از تابستان آينده و پس از انتخابات رياست جمهورى موكول گشته به عنوان يك ايرانى به مقام عظما توصيه مى كنم كه فريب سرمقاله اى كه اختصاصا براى ايشان نوشته شده را نخورند. حمله نظامى آمريكا به ايران ممكن است به سلطه ايشان پايان دهد ولى در فرداى اين حمله ايرانى ويران بر جا خواهد ماند كه صد سال به عقب بر مى گردد كه قطعا به صلاح هيچ كس نيست به ياد نبريم كه جمله مغول باعث شد كه ايران از سر سلسله پيشرفت و علم به كشورى ضعيف تبديل شود كه براى بيرون راندن پرتقاليها ناچار به دست دراز كردن به سوى انگليس شد همينك كه ايران در توليد علم سهمى زير چند دهم درصد دارد هر حمله اى وضعيت ايران را بسيار بيشتر به قهقرا مى برد. ترس من از آن است كه تنها كسى كه سرمقاله را باور كند حضرت اجل باشد.دوستان


اعتراÙ?ات ÙŠÚ© متهم
Taraneh Majhol
Ciasat Iran

 


for link to me